Dla innowacyjnych firm:

 • analiza możliwości komercjalizacji innowacji wytworzonych przez przedsiębiorstwo
 • analiza rynkowa projektu, stworzona na potrzeby pozyskania jego finansowania ze źródeł prywatnych lub publicznych
 • wycena własności intelektualnej jako wkładu nierzeczowego do projektów badawczych finansowanych ze źródeł publicznych, w tym wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby przekształceń własnościowych
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na realizację innowacyjnych projektów na rynku kapitałowym (doradztwo transakcyjne), itp.

Dla indywidualnych wynalazców:

 • pomoc w pozyskaniu finansowania na kluczowych pierwszych etapach rozwoju projektu
 • pomoc w stworzeniu spółki spin-off i zarządzaniu nią, wsparcie negocjacyjne

Dla jednostek naukowych i grup badawczych:

 • przegląd prowadzonych prac naukowych pod kątem ich atrakcyjności biznesowej
 • mentoring prowadzonych projektów badawczych o potencjale aplikacyjnym aż do osiągnięcia przez nie gotowości do komercjalizacji, w tym bieżąca weryfikacja planów badawczych pod kątem kluczowych wydarzeń na rynku
 • identyfikacja przedmiotów własności intelektualnej, mogących podlegać ochronie
 • nawiązywanie kontaktów z przemysłem, itp.

Dla jednostek transferu technologii:

 • pomoc w uszeregowaniu projektów pod kątem potencjału aplikacyjnego i zoptymalizowanie wydatków na ochronę własności intelektualnej
 • pomoc w identyfikacji partnerów przemysłowych oraz negocjacjach z nimi
 • wycena własności intelektualnych dla potrzeb formalnych

Dla funduszy inwestycyjnych:

 • wszystkie ww. usługi
 • szczegółowa analiza wszystkich ryzyka związanego z inwestycją w dany projekt
 • analiza opłacalności inwestycji (IRR, PI, inne)
 • analiza optymalnego momentu wyjścia z inwestycji
 • analiza możliwej struktury transakcji wejścia i wyjścia z inwestycji pod kątem profilu ryzyka i ich opłacalności netto
 • czasowe (z opcją trwałą) zapełnianie luk w tworzonych zespołach zarządzających, itp.