Usługi

BMC świadczy usługi kompleksowe- tzn. dostosowane do bieżącej sytuacji klienta i jego potrzeb.

Aby ukazać spektrum działalności naszej firmy pokazujemy 5 kluczowych usług konsultingowych:

 

Analiza „Quick Look”

Wstępna analiza potencjału komercyjnego technologii wykorzystywana np. do zdefiniowania strategii IP (ochrony praw własności intelektualnej) lub uszeregowania według ustalonych priorytetów posiadanych technologii.

Analiza „inDepth”

Pogłębiona analiza wykorzystywana do zdefiniowania szczegółowej strategii komercjalizacji tj strategii wdrożenia projektu/technologii na rynek (biznes planu), identyfikująca jego wszystkie kluczowe aspekty komercyjne. W tym możliwość realizacji analizy typu „equity research”, czyli pogłębionej analizy aktywów pod kątem ich wartości na potrzeby inwestycyjne, w tym również na potrzeby banku inwestycyjnego.

Wycena Technologii

Oszacowanie wartości projektów technologicznych (w tym całych firm technologicznych) zgodnie z międzynarodowymi standardami dla potrzeb aportu Własności Intelektualnej do spółki celowej, wymogów transakcyjnych, umożliwienia formalnego rozporządzania (przez publiczne jednostki naukowe), czy projekcji inwestycyjnych. Oferujemy również realizację wycen pod transakcje licencjonowania, na przykład w celu ustalenia przedziału negocjacyjnego dla poszczególnych rodzajów płatności w danej transakcji licencjonowania.

Doradztwo transakcyjne

Pośrednictwo w pozyskaniu inwestorów kapitałowych na rozwój projektu, w tym ramach obszaru bankowości inwestycyjnej poszukiwanie prywatnych inwestorów poprzez organizację private placements („roadshows” oraz negocjacji). Doradztwo transakcyjne obejmuje również pośrednictwo w transakcjach licencjonowania, w tym w poszukiwaniu licencjobiorców lub partnerów do rozwoju technologii.

Zarządzanie
(interim management)

Czasowe przejęcie pełni obowiązków związanych z zarządzaniem innowacyjnymi projektami. Interim managment obejmuje założenie spółki celowej, wybór formy prawnej, negocjacje kluczowych umów, zarządzanie własnością intelektualną, oraz administrację. Na wcześniejszych etapach oferujemy również pomoc przy tworzeniu spin-off.

Specjalnym obszarem działalności naszej firmy jest pomoc zagranicznym partnerom w ulokowaniu działalności w Polsce oraz polskim zespołom w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi w zakresie objętym ofertą.

Do kogo się zwracamy?

Specjalizujemy się w sektorze biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży biomedycznej, biofarmacji oraz urządzeń medycznych.

Naszą Ofertę kierujemy do:

 • Innowacyjnych firm
 • Indywidualnych wynalazców
 • Jednostek naukowych i grup badawczych
 • Jednostek transferu technologii
 • Funduszy inwestycyjnych; funduszy venture capital/private equity (VE/PE)

Przykładowe zakresy usług

Dla innowacyjnych firm:

 • analiza możliwości komercjalizacji innowacji wytworzonych przez przedsiębiorstwo
 • analiza rynkowa projektu, stworzona na potrzeby pozyskania jego finansowania ze źródeł prywatnych lub publicznych
 • wycena własności intelektualnej jako wkładu nierzeczowego do projektów badawczych finansowanych ze źródeł publicznych, w tym wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby przekształceń własnościowych
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na realizację innowacyjnych projektów na rynku kapitałowym (doradztwo transakcyjne), itp.

Dla indywidualnych wynalazców:

 • pomoc w pozyskaniu finansowania na kluczowych pierwszych etapach rozwoju projektu
 • pomoc w stworzeniu spółki spin-off i zarządzaniu nią, wsparcie negocjacyjne

Dla jednostek naukowych i grup badawczych:

 • przegląd prowadzonych prac naukowych pod kątem ich atrakcyjności biznesowej
 • mentoring prowadzonych projektów badawczych o potencjale aplikacyjnym aż do osiągnięcia przez nie gotowości do komercjalizacji, w tym bieżąca weryfikacja planów badawczych pod kątem kluczowych wydarzeń na rynku
 • identyfikacja przedmiotów własności intelektualnej, mogących podlegać ochronie
 • nawiązywanie kontaktów z przemysłem, itp.

Dla jednostek transferu technologii:

 • pomoc w uszeregowaniu projektów pod kątem potencjału aplikacyjnego i zoptymalizowanie wydatków na ochronę własności intelektualnej
 • pomoc w identyfikacji partnerów przemysłowych oraz negocjacjach z nimi
 • wycena własności intelektualnych dla potrzeb formalnych

Dla funduszy inwestycyjnych:

 • wszystkie ww. usługi
 • szczegółowa analiza wszystkich ryzyka związanego z inwestycją w dany projekt
 • analiza opłacalności inwestycji (IRR, PI, inne)
 • analiza optymalnego momentu wyjścia z inwestycji
 • analiza możliwej struktury transakcji wejścia i wyjścia z inwestycji pod kątem profilu ryzyka i ich opłacalności netto
 • czasowe (z opcją trwałą) zapełnianie luk w tworzonych zespołach zarządzających, itp.