Nasz zespół posiada łącznie ponad dziesięć lat doświadczenia w zarządzaniu komercyjnymi projektami badawczymi, transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną, wycenach własności niematerialnych i prawnych, analizach rynkowych oraz pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu publicznymi projektami badawczymi.

Członkowie zespołu BMC łączą kierunkowe wykształcenie naukowo-techniczne (często na poziomie doktoratu) z wiedzą i umiejętnościami ekonomicznymi i biznesowymi. Z trzech kluczowych osób naszego zespołu:

  • wszystkie posiadają wykształcenie biotechnologiczne
  • 2 osoby posiadają wykształcenie inżynierskie
  • 1 osoba posiada wykształcenie ekonomiczno-biznesowe (prestiżowy program Master of Science in Science and Technology Commercialization, Texas University)
  • wszystkie mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jesteśmy także regularnie zapraszani do udziału w prestiżowych gronach doradczo-eksperckich, w ramach których:

  • oceniamy wnioski o dofinansowanie dla Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy, 4 tematy konkursowe w latach 2009-2013)
  • bierzemy udział w projektach typu foresight
  • oceniamy wnioski dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • bierzemy udział w pracach opracowania Mapy Drogowej Polskiej Branży Farmaceutycznej dla Ministerstwa Gospodarki.

Nasz zespół posiada stałe wsparcie eksperckie doświadczonych managerów, naukowców, inwestorów kapitałowych i specjalistów, również z obszarów venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej.

Karina Kwapiszewska

Dr inż. Karina Kwapiszewska jest analitykiem biznesowo technologicznym BMC, odpowiedzialnym za ocenę merytoryczną projektów biotechnologicznych. Ukończyła studia na kierunku Biotechnologia Chemiczna: Leki i Kosmetyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (2009). Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych obroniła w 2014 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie łączy pracę dla BMC z realizacją stażu podoktorskiego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką 26 artykułów o zasięgu międzynarodowym (>380 cytowań), 2 rozdziałów w książkach oraz 6 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Laureatka prestiżowych nagród naukowych, w tym stypendium START od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012, 2013), oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015). Doświadczenie naukowe zdobywała w Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym SLAS (USA) oraz „Ignite” i „Enterprisers” w Cambridge University (Wielka Brytania).

Paweł Nakielski

Dr inż. Paweł Nakielski jest analitykiem biznesowo-technologicznym BMC, odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę potencjału aplikacyjnego projektów oraz wycenę własności niematerialnych i prawnych. Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej (2010), posiada stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2015). Pracę dla BMC łączy z sukcesami z karierą naukową w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem biomateriałów polimerowych w medycynie. Kierownik/główny wykonawca siedmiu projektów z zakresu badań stosowanych i podstawowych. Autor trzynastu artykułów naukowych, monografii oraz zgłoszenia patentowego dotyczącego produkcji i zastosowania materiałów z nanowłókien. Laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych oraz stypendysta BioCentrum Ochota (Bio&Technology Innovations Platform, 2011-2014). Uczestnik wielu konferencji, warsztatów i szkoleń międzynarodowych, zarówno o charakterze naukowym jak i związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych. W Instytucie poza działalnością naukową, zajmuje się analizami możliwości komercjalizacji wyrobów medycznych, ochroną własności intelektualnej oraz pozyskiwaniem finansowania. W 2015 r. w ramach programu Top500 Innovators, odbył trzymiesięczny staż na Uniwersytetach Cambridge i Oxford.

Andrzej Białkowski-Miler

Andrzej Białkowski-Miler jest prezesem oraz współzałożycielem BMC.Posiada 8-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Wcześniej analityk i manager BTM Mazowsze oraz specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN. Przeprowadził kilkadziesiąt analiz projektowych i wycen technologii. Współzałożyciel 3 spółek typu spin-off (Glia Sp. z o.o., IMNTA Sp. z o.o., Simplicardiac Sp. z o.o.). W IBD PAN odpowiadał za tzw. „strategię patentową” Instytutu. Ekspert wielu gron doradczych- Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, projektów typu foresight, itp. Jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim (pracę magisterską bronił w Zakładzie Inżynierii Białka) oraz studiów podyplomowych komercjalizacji nauki i technologii (MSSCT). Stypendysta Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce oraz laureat szkoleń McKinsey & Co oraz PwC, a także finalista ogólnopolskiego konkursu Droga Na Harvard.