Paweł Nakielski

Dr inż. Paweł Nakielski jest analitykiem biznesowo-technologicznym BMC, odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę potencjału aplikacyjnego projektów oraz wycenę własności niematerialnych i prawnych. Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej (2010), posiada stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2015). Pracę dla BMC łączy z sukcesami z karierą naukową w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem biomateriałów polimerowych w medycynie. Kierownik/główny wykonawca siedmiu projektów z zakresu badań stosowanych i podstawowych. Autor trzynastu artykułów naukowych, monografii oraz zgłoszenia patentowego dotyczącego produkcji i zastosowania materiałów z nanowłókien. Laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych oraz stypendysta BioCentrum Ochota (Bio&Technology Innovations Platform, 2011-2014). Uczestnik wielu konferencji, warsztatów i szkoleń międzynarodowych, zarówno o charakterze naukowym jak i związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych. W Instytucie poza działalnością naukową, zajmuje się analizami możliwości komercjalizacji wyrobów medycznych, ochroną własności intelektualnej oraz pozyskiwaniem finansowania. W 2015 r. w ramach programu Top500 Innovators, odbył trzymiesięczny staż na Uniwersytetach Cambridge i Oxford.