BMC świadczy usługi kompleksowe- tzn. dostosowane do bieżącej sytuacji klienta i jego potrzeb.

Aby ukazać spektrum działalności naszej firmy pokazujemy 5 kluczowych usług konsultingowych:

 

Analiza „Quick Look”

Wstępna analiza potencjału komercyjnego technologii wykorzystywana np. do zdefiniowania strategii IP (ochrony praw własności intelektualnej) lub uszeregowania według ustalonych priorytetów posiadanych technologii.

Analiza „inDepth”

Pogłębiona analiza wykorzystywana do zdefiniowania szczegółowej strategii komercjalizacji tj strategii wdrożenia projektu/technologii na rynek (biznes planu), identyfikująca jego wszystkie kluczowe aspekty komercyjne. W tym możliwość realizacji analizy typu „equity research”, czyli pogłębionej analizy aktywów pod kątem ich wartości na potrzeby inwestycyjne, w tym również na potrzeby banku inwestycyjnego.

Wycena Technologii

Oszacowanie wartości projektów technologicznych (w tym całych firm technologicznych) zgodnie z międzynarodowymi standardami dla potrzeb aportu Własności Intelektualnej do spółki celowej, wymogów transakcyjnych, umożliwienia formalnego rozporządzania (przez publiczne jednostki naukowe), czy projekcji inwestycyjnych. Oferujemy również realizację wycen pod transakcje licencjonowania, na przykład w celu ustalenia przedziału negocjacyjnego dla poszczególnych rodzajów płatności w danej transakcji licencjonowania.

Doradztwo transakcyjne

Pośrednictwo w pozyskaniu inwestorów kapitałowych na rozwój projektu, w tym ramach obszaru bankowości inwestycyjnej poszukiwanie prywatnych inwestorów poprzez organizację private placements („roadshows” oraz negocjacji). Doradztwo transakcyjne obejmuje również pośrednictwo w transakcjach licencjonowania, w tym w poszukiwaniu licencjobiorców lub partnerów do rozwoju technologii.

Zarządzanie
(interim management)

Czasowe przejęcie pełni obowiązków związanych z zarządzaniem innowacyjnymi projektami. Interim managment obejmuje założenie spółki celowej, wybór formy prawnej, negocjacje kluczowych umów, zarządzanie własnością intelektualną, oraz administrację. Na wcześniejszych etapach oferujemy również pomoc przy tworzeniu spin-off.

Specjalnym obszarem działalności naszej firmy jest pomoc zagranicznym partnerom w ulokowaniu działalności w Polsce oraz polskim zespołom w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi w zakresie objętym ofertą.