Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies

Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies, Dyrektor Operacyjna i Członek Zarządu Helix Immuno-Oncology. Posiada 7-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Współtworzyła BMC, a obecnie jest udziałowcem spółki. Wcześniej pracowała jako analityk technologiczno-biznesowy i prokurent BTM Mazowsze, a także specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN, gdzie była odpowiedzialna za wyszukiwanie i analizę projektów o potencjale aplikacyjnym oraz za zarządzanie własnością intelektualną. Wcześniej Dorota pełniła funkcję specjalisty ds. badań klinicznych (monitoring badań) w AstraZeneca. Współzałożycielka Quanteam Laboratorium Mikrobiologiczne. Absolwentka biotechnologii przemysłowej na Politechnice Warszawskiej i biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, posiada stopień doktora nauk biologicznych z zakresu neurobiologii, uzyskany w Instytucie Nenckiego. Laureatka konkursu Warszawa Potencjałem Innowacji oraz stypendystka Network of European Neuroscience Schools. Dorota jest współautorką publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Jest także ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny projektów biomedycznych.

Marcin Szumowski

Doktor Szumowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi ukierunkowanymi na wdrożenia. Opracował koncepcyjnie i/lub zarządzał ponad 40 projektami badawczymi, rozwojowymi, celowymi i inwestycyjnymi o łącznej wartości ok. miliarda złotych.

Jest współzałożycielem kilku spółek biotechnologicznych i med-tech, a w trzech z nich pełnił funkcję Prezesa Zarządu, m.in. w notowanej obecnie na GPW i wycenianej na ok. miliard złotych Medicalgorithmics S.A. W Medicalgorithmics pozyskał ok. 10 mln złotych środków publicznych i prywatnych na rozwój firmy oraz nadzorował w latach 2008-2009 wprowadzenie na rynek globalny (dopuszczenie do obrotu w UE i USA przez FDA) wyrobu medycznego. W 2013 Dr Szumowski brał udział w niezależnych panelach eksperckich doradzając Komisji Europejskiej w procesie oceny okresowej oraz oceny oddziaływania społeczno-gospodarczego największego na świecie programu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie farmacji – Inicjatywie Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative – IMI). Jest współautorem dwóch raportów opublikowanych przez Komisję Europejską i IMI (www.imi.europa.eu).

Dr Szumowski jest absolwentem Uniwersytetu w Illinois (UIUC) gdzie uzyskał stopnie magistra i doktora oraz MBA ze specjalizacją w przedsiębiorczości i finansach międzynarodowych. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu OncoArendi Therapeutics.

Karolina Dzwonek

Manager ds. Innowacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Dyrektor Biologii w firmie OncoArendi Therapeutics. Zapewnia wsparcie naukowcom w zakresie identyfikacji wyników badań o potencjale komercyjnym i ochrony własności intelektualnej. Tworzy platformę współpracy naukowców z biznesem oraz narzędzia, które usprawnią proces transferu technologii. W OncoArendi koordynuje od strony biologicznej projekty „drug discovery” i wspomaga współpracę firmy z jednostkami naukowymi.

Karolina z wykształcenia jest biotechnologiem. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Kilka lat kierowała zespołem badawczym w firmie farmaceutycznej, zarządzając projektami rozwijania innowacyjnych, celowanych leków przeciwnowotworowych. Jest autorką kilku publikacji naukowych oraz twórcą w zgłoszeniach patentowych dotyczących nowych leków onkologicznych. Odbyła staże naukowe w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR w Rzymie. Szkoliła się m.in. z zakresu własności intelektualnej, efektywnej komunikacji, zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi. Jest ogniwem łączącym świat nauki i biznesu. Pomaga ludziom.

Tomasz Poniński

Tomasz Poniński jest ekspertem w obszarze rozwoju biznesowego projektów. Był doradcą zarządu ds. inwestycji i rozwoju spółki giełdowej, dla której przygotowywał i nadzorował wdrażanie projektów rozwojowych. Pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG, opracował strategię wejścia do Polski jednego z banków oraz zajmował się tworzeniem strategii i  realizacją projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych funduszu inwestycyjnego Orenore (AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A.) oraz w zarządach m.in.: Sahel S.A., Netiology Sp. z o. o. Od 2003 roku, od etapu patentowania technologii, związany jest także z projektem recyclingu odpadów poliolefinowych i pełni funkcję prezesa spółki VipTech Sp. z o. o. będącej jednym z udziałowców podmiotu rozwijającego projekt – Claritel SPV. Wcześniej był członkiem rady nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branży energetycznej, spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego z Małopolski.

Tomasz Poniński obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Orenore Sp. z o. o., funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Jest również prezesem Fundacji Innowacyjna.pl. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, ostatnio również związany z uczelnią jako doktorant.

Andrzej Podszywałow

Doświadczony ekspert w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów pochodnych i spółek (ponad 22 lata doświadczenia). Specjalizuje się w wycenie znaków towarowych, know-how, patentów na wczesnym etapie procesu komercjalizacji, baz danych, sieci klientów oraz innych unikalnych podmiotów praw własności intelektualnej.

Certyfikowany biegły w wycenie wartości niematerialnych i prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 r.). Autor wielu ekspertyz wykorzystywanych w sporach sądowych (dotyczących odszkodowań za naruszenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania nadmiernym ryzykiem).

Pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego (od 2011 r.).
Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 r.).
Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 r.).
Doświadczony gracz giełdowy na rynku instrumentów pochodnych.
Właściciel witryny wycenapraw.pl

Andrzej Kuśmierz

Andrzej Kuśmierz jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW a stopień doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, modeli e-biznesowych oraz przywództwa. Jako adiunkt w Katedrze Strategii ALK nadzorował ponad 100 dyplomowych projektów doradczych w ramach studiów Executive MBA i Koźmiński MBA, związanych z rozwojem start-upów, wdrażaniem strategii oraz procesami restrukturyzacji. W ostatnich latach skupia się na wspieraniu innowacji w naukach medycznych i przyrodniczych oraz w obszarze wysokich technologiach.

Członek Zespołu Mentorów i Trenerów Intel Business Challenge Europe, Intel Global Challenge oraz akceleratora Hub:Raum. Był związany jako doradca m. in. z PriceWaterhouseCoopers, T-Mobile, ITM sp. z o.o., Asseco SEU. Pełnił również funkcje Dyrektora Centrum Kompetencji Europejskich, a następnie Dyrektora Centrum Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz zasiadał w radzie nadzorczej Polsport SA. Od początku działalności w 2011 roku, kieruje pracami Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia , jednostką naukowo-badawczą Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizującą się w projektach w obszarach zarządzania w sektorze zdrowia, ekonomiki technologii i procedur medycznych, a także stosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych w obszarze zdrowia publicznego. Jest współautorem kilkunastu publikacji, m. in. z zakresu zarządzania w sektorze zdrowia.