Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem ludzi z pasją, którzy tworzą i wdrażają innowacyjne projekty przede wszystkim z obszaru biotechnologii, biomedycyny, biofarmacji oraz urządzeń medycznych.

 

Budujemy wartość rozwijanych przez nas innowacji tworząc nowe firmy, świadcząc profesjonalne usługi doradcze, kompleksowo zarządzając projektami oraz koordynując postępowanie licencyjne.

BMC, czyli Biotech Managment Consulting posiada bogate wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu innowacjami, transferze technologii, tworzeniu strategii komercjalizacji, a także doradztwie transakcyjnym oraz wycenach technologii. Nasze osiągnięcia obejmują między innymi założenie 4 spółek „spin-off” a także pozyskanie wielomilionowego dofinansowania dla projektów badawczych i współpracy naukowo-przemysłowych.

Nasza oferta jest adresowana do:

 • Innowacyjnych firm oraz indywidualnych wynalazców
 • Jednostek naukowych i zespołów badawczych
 • Centrów transferu technologii
 • Funduszy inwestycyjnych

Większość realizowanych przez nas zleceń ma charakter krótkoterminowych kontraktów doradczych. Każde zlecenie doradztwa realizujemy traktując interes klienta jak własny.
Rozwijamy również nasz wachlarz usług konsultingowych, za każdym razem szyjąc na miarę ofertę pod konkretne potrzeby klienta.
W istocie naszą ambicją jest wzrastanie razem z projektami, w które się angażujemy.

BMC przyciąga i pomaga się rozwijać wybitnym specjalistom. Z tego względu konsultanci i managerowie BMC są aktywnie zachęcani do wychodzenia z własną inicjatywą w zakresie realizacji potrzeb klientów, w tym również do osobistego angażowania się w projekty klienta, jako członkowie zespołów zarządzających.

Co nas wyróżnia

Nasz zespół posiada unikalne doświadczenie w świadczeniu szeregu specjalistycznych usług dla innowacyjnych przedsięwzięć komercyjnych w szeroko pojętej branży biomedycznej i biotechnologicznej.

Dzięki konsekwencji w specjalizacji branżowej, elementem wyróżniającym naszą firmę jest pełna synergia świadczeń w tym obszarze. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania innowacjami i procesami innowacyjnymi:

 • wyceny własności niematerialnych i prawnych,
 • szczegółowych analiz rynku i konkurencji,
 • doradztwa transakcyjnego w zakresie in i out-licensingu
 • pozyskiwania kapitału typu seed/venture capital oraz private equity
 • czasowego przejęcia pełni obowiązków zarządczych nad realizowanymi projektami [interim management]).

Wszelkie analizy przygotowujemy w oparciu o najwyższej jakości źródła danych oraz narzędzia – bazy danych renomowanych firm, profesjonalnie przeprowadzane wywiady ze źródłami pierwotnymi (np. ekspertami branżowymi) oraz dzięki użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych. Obszarem naszej szczególnej dumy są opracowane przez nas autorskie, unikalne w skali Polski i bazujące na najlepszych światowych wzorcach autorskie metodologie wyceny projektów z obszaru biofarmacji i urządzeń medycznych.

Dodatkowym gwarantem jakości naszych usług jest pełna integracja naszej firmy z dynamicznym środowiskiem doświadczonych inwestorów, konsultantów, naukowców i niezależnych ekspertów, często o międzynarodowym doświadczeniu i sukcesach.
Naszymi partnerami są zarówno fundusze venture capital / private equity, jak i jednostki transferu technologii.

Wyróżniającą przewagą BMC jest fakt, że ścisła współpraca z kompetentnymi partnerami jest realizowana w sposób gwarantujący zachowanie naszej pełnej niezależności. Nie jesteśmy powiązani z żadną jednostką naukową ani funduszem inwestycyjnym.

Dlaczego BMC?

Ponieważ cechują nas:

 • zrealizowane z sukcesami projekty
 • głęboka wiedza, doświadczenie i profesjonalizm
 • dostęp do unikatowych narzędzi i sieci kontaktów

Zespół

Nasz zespół posiada łącznie ponad dziesięć lat doświadczenia w zarządzaniu komercyjnymi projektami badawczymi, transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną, wycenach własności niematerialnych i prawnych, analizach rynkowych oraz pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu publicznymi projektami badawczymi.

Członkowie zespołu BMC łączą kierunkowe wykształcenie naukowo-techniczne (często na poziomie doktoratu) z wiedzą i umiejętnościami ekonomicznymi i biznesowymi. Z trzech kluczowych osób naszego zespołu:

 • wszystkie posiadają wykształcenie biotechnologiczne
 • 2 osoby posiadają wykształcenie inżynierskie
 • 1 osoba posiada wykształcenie ekonomiczno-biznesowe (prestiżowy program Master of Science in Science and Technology Commercialization, Texas University)
 • wszystkie mają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jesteśmy także regularnie zapraszani do udziału w prestiżowych gronach doradczo-eksperckich, w ramach których:

 • oceniamy wnioski o dofinansowanie dla Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy, 4 tematy konkursowe w latach 2009-2013)
 • bierzemy udział w projektach typu foresight
 • oceniamy wnioski dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • bierzemy udział w pracach opracowania Mapy Drogowej Polskiej Branży Farmaceutycznej dla Ministerstwa Gospodarki.

Nasz zespół posiada stałe wsparcie eksperckie doświadczonych managerów, naukowców, inwestorów kapitałowych i specjalistów, również z obszarów venture capital / private equity oraz bankowości inwestycyjnej.

Karina Kwapiszewska

Dr inż. Karina Kwapiszewska jest analitykiem biznesowo technologicznym BMC, odpowiedzialnym za ocenę merytoryczną projektów biotechnologicznych. Ukończyła studia na kierunku Biotechnologia Chemiczna: Leki i Kosmetyki na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (2009). Tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych obroniła w 2014 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Obecnie łączy pracę dla BMC z realizacją stażu podoktorskiego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką 26 artykułów o zasięgu międzynarodowym (>380 cytowań), 2 rozdziałów w książkach oraz 6 patentów i 1 zgłoszenia patentowego. Laureatka prestiżowych nagród naukowych, w tym stypendium START od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012, 2013), oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015). Doświadczenie naukowe zdobywała w Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach poświęconych komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym SLAS (USA) oraz „Ignite” i „Enterprisers” w Cambridge University (Wielka Brytania).

Paweł Nakielski

Dr inż. Paweł Nakielski jest analitykiem biznesowo-technologicznym BMC, odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę potencjału aplikacyjnego projektów oraz wycenę własności niematerialnych i prawnych. Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Politechnice Warszawskiej (2010), posiada stopień doktora nauk technicznych uzyskany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2015). Pracę dla BMC łączy z sukcesami z karierą naukową w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem biomateriałów polimerowych w medycynie. Kierownik/główny wykonawca siedmiu projektów z zakresu badań stosowanych i podstawowych. Autor trzynastu artykułów naukowych, monografii oraz zgłoszenia patentowego dotyczącego produkcji i zastosowania materiałów z nanowłókien. Laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych oraz stypendysta BioCentrum Ochota (Bio&Technology Innovations Platform, 2011-2014). Uczestnik wielu konferencji, warsztatów i szkoleń międzynarodowych, zarówno o charakterze naukowym jak i związanych z komercjalizacją wyników prac badawczych. W Instytucie poza działalnością naukową, zajmuje się analizami możliwości komercjalizacji wyrobów medycznych, ochroną własności intelektualnej oraz pozyskiwaniem finansowania. W 2015 r. w ramach programu Top500 Innovators, odbył trzymiesięczny staż na Uniwersytetach Cambridge i Oxford.

Andrzej Białkowski-Miler

Andrzej Białkowski-Miler jest prezesem oraz współzałożycielem BMC.Posiada 8-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Wcześniej analityk i manager BTM Mazowsze oraz specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN. Przeprowadził kilkadziesiąt analiz projektowych i wycen technologii. Współzałożyciel 3 spółek typu spin-off (Glia Sp. z o.o., IMNTA Sp. z o.o., Simplicardiac Sp. z o.o.). W IBD PAN odpowiadał za tzw. „strategię patentową” Instytutu. Ekspert wielu gron doradczych- Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, projektów typu foresight, itp. Jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim (pracę magisterską bronił w Zakładzie Inżynierii Białka) oraz studiów podyplomowych komercjalizacji nauki i technologii (MSSCT). Stypendysta Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce oraz laureat szkoleń McKinsey & Co oraz PwC, a także finalista ogólnopolskiego konkursu Droga Na Harvard.

 

Nasi eksperci

Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies

Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies, Dyrektor Operacyjna i Członek Zarządu Helix Immuno-Oncology. Posiada 7-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem innowacjami. Współtworzyła BMC, a obecnie jest udziałowcem spółki. Wcześniej pracowała jako analityk technologiczno-biznesowy i prokurent BTM Mazowsze, a także specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Nenckiego PAN, gdzie była odpowiedzialna za wyszukiwanie i analizę projektów o potencjale aplikacyjnym oraz za zarządzanie własnością intelektualną. Wcześniej Dorota pełniła funkcję specjalisty ds. badań klinicznych (monitoring badań) w AstraZeneca. Współzałożycielka Quanteam Laboratorium Mikrobiologiczne. Absolwentka biotechnologii przemysłowej na Politechnice Warszawskiej i biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, posiada stopień doktora nauk biologicznych z zakresu neurobiologii, uzyskany w Instytucie Nenckiego. Laureatka konkursu Warszawa Potencjałem Innowacji oraz stypendystka Network of European Neuroscience Schools. Dorota jest współautorką publikacji naukowych i doniesień zjazdowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Jest także ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny projektów biomedycznych.

Marcin Szumowski

Doktor Szumowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi ukierunkowanymi na wdrożenia. Opracował koncepcyjnie i/lub zarządzał ponad 40 projektami badawczymi, rozwojowymi, celowymi i inwestycyjnymi o łącznej wartości ok. miliarda złotych.

Jest współzałożycielem kilku spółek biotechnologicznych i med-tech, a w trzech z nich pełnił funkcję Prezesa Zarządu, m.in. w notowanej obecnie na GPW i wycenianej na ok. miliard złotych Medicalgorithmics S.A. W Medicalgorithmics pozyskał ok. 10 mln złotych środków publicznych i prywatnych na rozwój firmy oraz nadzorował w latach 2008-2009 wprowadzenie na rynek globalny (dopuszczenie do obrotu w UE i USA przez FDA) wyrobu medycznego. W 2013 Dr Szumowski brał udział w niezależnych panelach eksperckich doradzając Komisji Europejskiej w procesie oceny okresowej oraz oceny oddziaływania społeczno-gospodarczego największego na świecie programu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie farmacji – Inicjatywie Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative – IMI). Jest współautorem dwóch raportów opublikowanych przez Komisję Europejską i IMI (www.imi.europa.eu).

Dr Szumowski jest absolwentem Uniwersytetu w Illinois (UIUC) gdzie uzyskał stopnie magistra i doktora oraz MBA ze specjalizacją w przedsiębiorczości i finansach międzynarodowych. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu OncoArendi Therapeutics.

Karolina Dzwonek

Manager ds. Innowacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Dyrektor Biologii w firmie OncoArendi Therapeutics. Zapewnia wsparcie naukowcom w zakresie identyfikacji wyników badań o potencjale komercyjnym i ochrony własności intelektualnej. Tworzy platformę współpracy naukowców z biznesem oraz narzędzia, które usprawnią proces transferu technologii. W OncoArendi koordynuje od strony biologicznej projekty „drug discovery” i wspomaga współpracę firmy z jednostkami naukowymi.

Karolina z wykształcenia jest biotechnologiem. Prowadziła badania naukowe w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Kilka lat kierowała zespołem badawczym w firmie farmaceutycznej, zarządzając projektami rozwijania innowacyjnych, celowanych leków przeciwnowotworowych. Jest autorką kilku publikacji naukowych oraz twórcą w zgłoszeniach patentowych dotyczących nowych leków onkologicznych. Odbyła staże naukowe w The Royal Veterinary and Agricultural University w Kopenhadze oraz Institute of Neurobiology and Molecular Medicine, CNR w Rzymie. Szkoliła się m.in. z zakresu własności intelektualnej, efektywnej komunikacji, zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi. Jest ogniwem łączącym świat nauki i biznesu. Pomaga ludziom.

Tomasz Poniński

Tomasz Poniński jest ekspertem w obszarze rozwoju biznesowego projektów. Był doradcą zarządu ds. inwestycji i rozwoju spółki giełdowej, dla której przygotowywał i nadzorował wdrażanie projektów rozwojowych. Pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG, opracował strategię wejścia do Polski jednego z banków oraz zajmował się tworzeniem strategii i  realizacją projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

Zasiada w radach nadzorczych spółek portfelowych funduszu inwestycyjnego Orenore (AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A.) oraz w zarządach m.in.: Sahel S.A., Netiology Sp. z o. o. Od 2003 roku, od etapu patentowania technologii, związany jest także z projektem recyclingu odpadów poliolefinowych i pełni funkcję prezesa spółki VipTech Sp. z o. o. będącej jednym z udziałowców podmiotu rozwijającego projekt – Claritel SPV. Wcześniej był członkiem rady nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branży energetycznej, spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego z Małopolski.

Tomasz Poniński obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Orenore Sp. z o. o., funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Jest również prezesem Fundacji Innowacyjna.pl. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, ostatnio również związany z uczelnią jako doktorant.

Andrzej Podszywałow

Doświadczony ekspert w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów pochodnych i spółek (ponad 22 lata doświadczenia). Specjalizuje się w wycenie znaków towarowych, know-how, patentów na wczesnym etapie procesu komercjalizacji, baz danych, sieci klientów oraz innych unikalnych podmiotów praw własności intelektualnej.

Certyfikowany biegły w wycenie wartości niematerialnych i prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 r.). Autor wielu ekspertyz wykorzystywanych w sporach sądowych (dotyczących odszkodowań za naruszenia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania nadmiernym ryzykiem).

Pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego (od 2011 r.).
Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od 2010 r.).
Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 r.).
Doświadczony gracz giełdowy na rynku instrumentów pochodnych.
Właściciel witryny wycenapraw.pl

Andrzej Kuśmierz

Andrzej Kuśmierz jest absolwentem Wydziału Zarządzania UW a stopień doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania uzyskał w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, modeli e-biznesowych oraz przywództwa. Jako adiunkt w Katedrze Strategii ALK nadzorował ponad 100 dyplomowych projektów doradczych w ramach studiów Executive MBA i Koźmiński MBA, związanych z rozwojem start-upów, wdrażaniem strategii oraz procesami restrukturyzacji. W ostatnich latach skupia się na wspieraniu innowacji w naukach medycznych i przyrodniczych oraz w obszarze wysokich technologiach.

Członek Zespołu Mentorów i Trenerów Intel Business Challenge Europe, Intel Global Challenge oraz akceleratora Hub:Raum. Był związany jako doradca m. in. z PriceWaterhouseCoopers, T-Mobile, ITM sp. z o.o., Asseco SEU. Pełnił również funkcje Dyrektora Centrum Kompetencji Europejskich, a następnie Dyrektora Centrum Rozwoju, Akademii Leona Koźmińskiego oraz zasiadał w radzie nadzorczej Polsport SA. Od początku działalności w 2011 roku, kieruje pracami Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia , jednostką naukowo-badawczą Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizującą się w projektach w obszarach zarządzania w sektorze zdrowia, ekonomiki technologii i procedur medycznych, a także stosowania innowacyjnych rozwiązań systemowych w obszarze zdrowia publicznego. Jest współautorem kilkunastu publikacji, m. in. z zakresu zarządzania w sektorze zdrowia.

Byli współpracownicy

Dobrosław Wyczawski
Dobrosław Wyczawski posiadał kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo rozwojowymi oraz wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów. Zajmował się opracowywaniem różnorodnych rozwiązań od strony naukowej oraz odpowiadał za ich komercjalizację (analiza rynku, konkurencyjności oraz tworzenie biznes planów dotyczących wprowadzania na rynek), był również współodpowiedzialny z politykę P & L firm (zyski i straty). Posiadał doświadczenie w projektowaniu badań klinicznych oraz analizie naukowej wyników – dla produktów do diagnostyki „in vitro” – według dyrektyw IVD i MDD. Od początku swojej kariery zajmował się biotechnologią, a przede wszystkim diagnostyką molekularną.

Był współtwórcą 4 spółek biotechnologicznych (Rex Company SA, Vidigene Sp. z o.o., Genaritx Sp. z o.o., Gentador.). Jako Menadżer d/s Badań Naukowych i Rozwoju Biznesu (Rex Company SA) był odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w oparciu o technologię amplifikacji kwasów nukleinowych i sekwencjonowanie. W ciągu ponad 15 lat piastował wysokie stanowiska menadżerskie w czołowych globalnych firmach biotechnologicznych jak np. Becton, Dickinson & Company BD, Eurofins, Selvita. Jako Global Programm Manger (BD) był odpowiedzialny za ulepszanie i wprowadzanie na całym świecie najnowocześniejszego, wieloprzepustowaego, w pełni zautomatyzowanego systemu diagnostycznego do wykrywania nowotworów jajnika i piersi, opracowanego w oparciu o metody genetyki molekularnej, cytologii i robotyki. Pan Wyczawski jest konsultantem w czołowych globalnych amerykańskich firmach konsultingowych (Gerson Lehrman Group, Cognolink), doradza firmom i funduszom inwestycyjnych chcącym rozwijać produkty biotechnologiczne i medyczne, jak również inwestować w sektor biotechnologiczno-medyczny.

Uczestniczył we wprowadzaniu produktów diagnostycznych IVD i medycznych na rynek zarówno ze strony podmiotu komercyjnego jak i jednostki certyfikującej (TUV Rheinland), był odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektami od stadium projektowania aż po certyfikację. Jako Ekspert z ramienia TUV Rheinland brał udział w przeglądach dokumentacji (zgodność z dyrektywami MDD i IVD) oraz audytach dopuszczających wyroby medyczne i testy diagnostyczne do wprowadzenia do obrotu i sprzedaży. Pan Wyczawski był odpowiedzialny za wprowadzanie produktów biotechnologiczno-medycznych w wielu ośrodkach klinicznych na całym świecie i nadzorował ten proces zarządzając międzynarodowym zespołem (zlokalizowanym w ośrodkach w Europie, Azji, USA i Australii). Umożliwił BMC dostęp do swojej sieci kontaktów w ośrodkach naukowych i firmach biotechnologicznych na całym świecie, m. in.: Groningen Biotechnology and Bioscience Institute (Holandia), Swiss Institute for Experimental Cancer Research – ISREC (Lozanna, Szwajcaria), Biocentrum (Szwajcaria) Max-Planck Institute for Molecular Genetics (Niemcy), Klinika Uniwersytecka w Ulm (Niemcy).

Dobrosław Wyczawski był absolwentem Biologii Molekularne i Mikrobiologii (Uniwersytet Wrocławski) oraz Zarządzania Biznesem w Biotechnologii, a także stypendystą I edycji stypendium Międzynarodowej Sieci Biologii Molekularnej UNESCO/PAN, oraz programu Erasmus. Otrzymał również stypendium rządu holenderskiego – Ubbo Emmius.